top of page

אמריקן איגל אקוויטי

השקעות נדל"ן באמריקה? מה יכול להיות היתרון היחסי וסוד ההצלחה של המותג?

תמונת עמוד הבית באתר החברה מגדירה מותג אמריקאי סולידי בניגוד לענף הנחשב להרפתקני

המסר מבליט את היתרון היחסי של החברה: אמריקאים ישראלים! ולא רק ישראלים

תהליך המיתוג כולל הפנמה של חשיבות המקומיות לנושא הנדל"ן

bottom of page